Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening door Praktijk voor Kindercoaching De Vuurtoren (versie 15-10-2022)    

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. opdrachtgever               : de partij die opdracht geeft
2. opdrachtneemster         : Praktijk voor Kindercoaching De Vuurtoren

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtneemster en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtneemster retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtneemster verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
2. Opdrachtneemster kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtneemster derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.
4. Indien opdrachtgever een coaching-traject (bestaande uit meerdere sessies) heeft afgenomen, is het aan opdrachtgever om deze sessies ook daadwerkelijk te gebruiken c.q. af te nemen. Indien niet binnen vijf kalendermaanden, te rekenen vanaf de eerste sessie, alle sessies (behorende tot het overeengekomen traject) zijn afgenomen, dan heeft opdrachtgeefster het recht om deze ongebruikte sessies te laten vervallen, zonder dat daar enige restitutie van (een evenredig deel van) het door opdrachtgever aan opdrachtneemster betaalde bedrag tegenover staat.

Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtneemster is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtneemster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Opdrachtneemster kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtneemster is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtneemster verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtneemster aan te wijzen bankrekening.
2. Het honorarium van opdrachtneemster wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtneemster hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtneemster maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9. Annulering en opzegging
1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtneemster wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtneemster te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtneemster gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtneemster haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.